Language Assistance

San Diego Sports Medicine & Orthopaedic Center complies with applicable Federal Civil Rights Laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

If you need help or speak a non-English language, call 1-800–368–1019 (TTY: 1-800-537-7697), and you will be connected to an interpreter who will assist you at no cost.

Español (Spanish)

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1 (800) 368-1019 (TTY: 1 (800) 537-7697).

Hojas de datos – sobre las leyes en contra de la discriminación

Derechos sobre la confidencialidad de la información sobre su salud

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1 (800) 368-1019(TTY 文字電話:1 (800) 537-7697)。

事實紙頁- 關於反.視的法律

您的健康資訊隱私權

您的健康信息隐私权

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1 (800) 368-1019 (TTY: 1 (800) 537-7697).

T Thông Tin – v các ðiu lut chng phân bit ði x

Quyền Bảo mật Thông tin Sức khỏe của Quý vị

한국어(Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1 (800) 368-1019번 (TTY: 1 (800) 537-7697번)으로 전화하십시오.

정보 안내서 — 차별 금지법에 관한 정보

개인의 의료 정보 보호 권리

Tagalog (Tagalog)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, may mga libreng serbisyo para sa tulong sa wika na maaari mong gamitin. Tumawag sa 1 (800) 368-1019 (TTY: 1 (800) 537-7697).

Paunawa – tungkol sa mga batas laban sa diskriminasyon

ANG IYONG MGA KARAPATAN SA PAGKAPRIBADO NG IMPORMASYONG PANGKALUSUGAN

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ! Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните по номеру 1 (800) 368-1019 (телетайп: 1 (800) 537-7697).

Информационные листки о законах, запрещающих дискриминацию

ВАШИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

العربية (Arabic)

ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل على الرقم 1019-368 (800) 1 (هاتف الصم والبكم: 7697-537 (800) 1)

日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。Call 1 (800) 368-1019 (TTY:1 (800) 537-7697).

Հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-xxx-xxx-xxxx (TTY (հեռատիպ)՝ 1-800-537-7697):

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-xxx-xxx-xxxx (TTY (հեռատիպ)՝ 1-800-537-7697):

1 (800) 368-1019 (TTY: 1 (800) 537-7697)’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ខ្មែរ (Cambodian)

បយ័ត�៖េបើសិន�អ�កនិ�យ��ែខ�រ, េស�ជំនួយែផ�ក��េ�យមិនគិតឈ� �លគឺ�ច�នសំ�ប់បំេរ�អ�ក។ចូរទូរស័ព� 1 (800) 368-1019 (TTY: 1 (800) 537-7697)។

Hmoob (Hmong)

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1 (800) 368-1019 (TTY: 1-800-537-7697)

हिंदी (Hindi)

यानद�: य�दआप �हदीबोलते ह �तो आपके िलए मुफ्त म� भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह।� 1 (800) 368-1019 (TTY: 1 (800) 537-7697) पर कॉल कर

เรียน (Thai)

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการชวยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1 (800) 368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

SDSM INFO

San Diego Sports Medicine & Orthopaedic Center, Inc.

6719 Alvarado Road, Suite 200

San Diego, CA 92120

Phone: (619) 229-3932

Fax: (619) 582-2860

Billing Department Phone: 

(619) 444 -5917

OFFICE HOURS

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

8:00 am – 4:30 pm

8:00 am – 4:30 pm

8:00 am – 4:30 pm

8:00 am – 4:30 pm

8:00 am – 4:30 pm

Closed

Closed

San Diego Sports Medicine & Orthopaedic Center, Inc., San Diego, CA

Phone (appointments): 619-229-3932

Phone (general inquiries): 619-229-3932

Address: 6719 Alvarado Road, Suite 200, San Diego, CA 92120

The Open Payments database is a federal tool used to search payments made by drug and device companies to physicians and teaching hospitals. It can be found at https://openpaymentsdata.cms.gov. For informational purposes only, a link to the federal Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) Open Payments web page is provided here. The federal Physician Payments Sunshine Act requires that detailed information about payment and other payments of value worth over ten dollars ($10) from manufacturers of drugs, medical devices, and biologics to physicians and teaching hospitals be made available to the public.

© Copyright 2021 

4.86/5

(22 reviews)